Cathrin Kindel

Som socionom, familjeterapeut, lärare och handledare har jag mångårig och gedigen erfarenhet av socialt arbete, utbildning och handledning. Jag är väl förtrogen med flertalet av de metoder som används inom det sociala arbetet, framförallt inom området barn- ungdom och familj.

Handledning sker framförallt i grupp men även enskild handledning förekommer.

I handledning lyfts deltagarnas olika erfarenheter och perspektiv fram för att därigenom få nya infallsvinklar samt öka förståelsen för de personer man möter i arbetet och för de processer som sker i mötet. Fokus i handledningen är att gemensamt skapa ett tryggt forum där deltagarnas reflektioner runt förhållningssätt och yrkesroll stimuleras. Vi utforskar och lär utifrån de relationella och salutogena perspektiven där vi, utan att blunda för det svåra, även lyfter det som fungerar och ger energi.

Då handledning sker på systemisk grund är en viktig aspekt i handledning att stärka samverkan såväl inom gruppen/organisationen som med externa samarbetspartners.

Exempel på handledda arbetsgrupper är mottagningsenheter, utrednings- och behandlingsär enheter för barn, ungdom och vuxna, familjehemsvård, familjerätt, socialpsykiatri, LSS, enheter för ensamkommande barn och ungdomar, elevhälsoteam, skolsociala team, lärare, skolkuratorer, kuratorer inom habiliteringen samt ett flertal arbetsgrupper inom privat och frivilligsektor.

Övrigt

Jag har både på egen hand och tillsammans med kollegor lett ett flertal kortare och längre kurser i systemiskt socialt arbete. Sedan många år är jag ansvarig för den handledarutbildning som ges till socionomer som tar emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning vid Marie Cederschiölds högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Södertörns högskola). Sedan 2020 är jag även kursansvarig för den längre handledarutbildning som ges vid Marie Cederschiölds högskola.

073-645 95 20

Cathrin.kindel@kinswe.se