Anna-Carin Magnusson

Som handledare vill bidra till ett öppet och tillåtande klimat där deltagarna får möjlighet att reflektera och utvecklas. Jag arbetar som handledare i psykosocialt arbete sedan 2014 och har särskild kompetens kring barn, familj, våld, trauma, samtal och bemötande samt samverkan.

Främst handleder jag grupper men även enskilda medarbetare och chefer. Framförallt möter jag yrkesverksamma inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning, behandling eller andra insatser, samt olika yrkesgrupper inom elevhälsa, barnhälsovård, ungdomsmottagning och akutsjukvård. Men jag handleder även andra som möter barn och unga i sin verksamhet samt familjehemsföräldrar.

Tidigare har jag arbetat som specialistsjuksköterska och har lång erfarenhet av att möta barn och familjer i olika typer av livssituationer och kriser. Framförallt har jag arbetat med barn upplevt fysiskt våld, försummelse eller sexuella övergrepp och var med och startade det första barnskyddsteamet i Sverige. Under många år har jag föreläst och utbildat inom mitt kunskapsfält. Våren 2024 blir jag klar med min grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi för barn och unga.

Min teoretiska utgångspunkt är systemteori och salutogenes-teorin men jag är också präglad av olika omvårdnadsteorier. Sammantaget innebär det för mig att jag vill möta människor med respekt för deras sammanhang, erfarenheter och livssituation. Men också med förväntan på människors förmåga och vilja att utvecklas.

Mer information finns på min hemsida, www.annacarinmagnusson.se